Kites

Click on a thumbnail below to go to the species page:

 

Black Kite Black Kite Black Kite

Black Kite Milvus migrans

 

Black-eared Kite Black-eared Kite Black-eared Kite

Black-eared Kite Milvus (migrans) lineatus

 

Red Kite Red Kite Red Kite

Red Kite Milvus milvus

 

Black-winged Kite Black-winged Kite Black-winged Kite

Black-winged Kite Elanus caeruleus